Planprocessen

Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) kan man ta fram förslag till detaljplaner med tre olika förfaranden; standard-, utökat- eller begränsat planförfarande.

Detaljplaneprocessens olika förfaranden

Standardförfarandet kan tillämpas om förslaget är förenligt med översiktsplanen, inte är av allmänt intresse eller i övrigt av stor betydelse. Den får inte heller antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Utökat förfarande ska tillämpas om förslaget inte är förenligt med översiktsplanen, är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse eller kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Begränsat förfarande kan tillämpas om inga yttranden från sakägare emot planförslaget inkommer under samrådsutställningen.

Planhandlingen består av plankarta, eventuellt illustration, planbeskrivning, samrådsredogörelse från eventuellt programsamråd, behovsbedömning och i vissa fall en mer utvecklad konsekvensbedömning för ett politiskt ställningstagande.

Detaljplaneprocessen

Planbesked

Planprocessen inleds med att en ansökan om planbesked kommer in till kommunen, som då har fyra månader på sig att ge positivt eller negativt planbesked. Det är dock ingen garanti för att planen kommer att antas, detta avgörs först när hela planprocessen är avklara.

Det är kommunstyrelsen som beslutar om planläggning ska påbörjas. Ett positivt planbesked innebär att kommunen prövar ditt ärende i en detaljplaneprocess.
Om kommunen beslutar att inte inleda ett planarbete ska skälen till detta motiveras i planbeskedet. Planbesked kan inte överklagas.

Plansamråd

Under plansamrådet skickas planförslaget ut på remiss till berörda sakägare, myndigheter och intresseorganisationer. Det ställs också ut för inhämtande av synpunkter från allmänheten.

Efter samrådet bearbetas planförslaget varvid de inkomna synpunkterna beaktas. 

Granskning

Det bearbetade planförslaget ställs ut för granskning av allmänheten. De som haft synpunkter under plansamrådet får också ta del av planhandlingarna under utställningstiden.

Efter granskningen sammanfattas och bemöts inkomna skrivelser från såväl programsamråd, plansamråd och granskning i ett utlåtande. Av utlåtandet framgår också eventuella justeringar som gjorts av planhandlingarna efter granskningen.

Antagande och laga kraft

Planförslaget antas av Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige. Antagandet offentliggörs på kommunens anslagstavla och i tidningen. Har inga överklaganden kommit in inom tre veckor vinner detaljplanen laga kraft. Planen blir då juridiskt bindande och reglerar därmed hur området får användas och utformas i framtiden.

För att ha rätt att överklaga måste man under planprocessen ha lämnat skriftliga synpunkter som sedan inte blivit tillgodosedda. De som inte fått sina synpunkter tillgodosedda ska beredas tillfälle att överklaga detaljplanen. En särskild skrivelse skickas då ut till berörda. Överklagandet ska vara Länsstyrelsen till handa inom tre veckor från tillkännagivandet. Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen.


 


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 28 november 2016

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: