Granskning av detaljplan (DP205) Nya Kinnekulle förskola

Underrättelse om granskning för ny detaljplan, DP 205, för del av Kungsör 3:1, Nya Kinnekulle.

Kungsörs kommun informerar sakägare och intresserade att förslag till ny detaljplan för
Nya Kinnekulle förskola finns utställd för granskning från och med 2019-04-12 till och med 2019-05-03 här på kommunens webbplats. Granskningshandlingarna finns även tillgängliga i kommunhusets reception, Drottninggatan 34.

Planområdet är beläget mellan Centralvallen och Kungsringen. Syftet med en ny detaljplan är att möjliggöra byggnation av förskola på området, vilket den nuvarande detaljplanen inte tillåter. På grund av en kraftigt växande befolkning har kommunen ett stort behov av nya förskoleplatser. Den planerade förskolan kommer att delvis täcka behovet. Detaljplanen överensstämmer med den gällande översiktsplanen för Kungsörs kommun. Planen upprättas med standardförfarande enligt Plan- och bygglagen.

Granskningshandlingar

I samrådsredogörelsen bemöter kommunen de synpunkter som inkom i samband med samrådet. Plan- och genomförandebeskrivningen är förslaget för den nya planen och plankartan beskriver området och innehåller planbestämmelser.

Skriftliga synpunkter

Synpunkter framförs skriftligen med namn, adress och telefonnummer senast 2019-05-03. Om synpunkter inte kommer in i tid kan rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen gå förlorad.

Synpunkter skickas med vanlig post eller e-post

Kungsörs kommun
Anne Pettersson
736 85 Kungsör

Det går också bra att under granskningstiden skicka synpunkter via e-post till diariet.ks@kungsor.se

Frågor om planen

Frågor besvaras av: Teknisk chef

Stig Tördahl
0227-60 01 68
stig.tordahl@kungsor.se

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 10 april 2019

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: