Verksamhetsavfall

För avfall som uppkommer i en verksamhet gäller andra regler för omhändertagande än för det avfall som uppstår i hemmet. Beroende på mängden avfall kan det lättaste vara att skaffa ett eget avtal med ett renhållningsföretag som kommer och hämtar. Mindre mängder kan dock vara smidigare att ta hand om själv, förutsatt att man följer de regler som finns.

För dessa typer av avfall gäller producentansvar

Producentansvaret innebär att producenterna ansvarar för att samla in och ta omhand uttjänta produkter.

Avfall med producentansvar får inte lämnas på en återvinningsstation - dessa är till för boende i närområdet. Istället kan avfallet lämnas på
återvinningscentralen eller så kan verksamheten ha separat hämtning.

Exempel på avfall med producentansvar:

 • Förpackningar (plast, papper, kartong, glas, metall)
 • Returpapper (tidningar, reklamblad)
 • Elektriska och elektroniska produkter (med sladd eller batteri)
 • Bilar
 • Däck

Farligt avfall

Farligt avfall får inte blandas med annat avfall. Det ska förvaras så att
spill och läckage inte kan nå mark, vatten eller avlopp. Avfallet får endast transporteras yrkesmässigt av den som har särskilt tillstånd från länsstyrelsen. När farligt avfall uppstår i den egna verksamheten får en viss mängd transporteras bort utan tillstånd om en anmälan gjorts till länsstyrelsen. Anmälan gäller i fem år.

Ett nytt sätt att rapportera farligt avfall

En utökad anteckningsskyldighet började gälla den 1 augusti 2020 och berör alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall. Från den 1 november 2020 ska dessa verksamheter börja rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet till det nya avfallsregistret hos Naturvårdsverket.

Exempel på farligt avfall:

 • Batterier
 • Spillolja
 • Oljefilter
 • Oljeförorenade trasor och trassel
 • Innehållet i olje- och slamavskiljare
 • Förbrukade tvättvätskor och avfettningsmedel
 • Lysrör, glödlampor, lågenergilampor
 • Kemikalierester inklusive färgrester
 • Elartiklar
 • Riskavfall

Stickande och skärande avfall

Exempelvis kan använda rakblad eller nålar räknas som riskavfall. Efter användning ska det tas omhand på ett säkert sätt. Förvaring ska ske i ett anpassat kärl som inte kan punkteras och bör även vara märkt med information om dess innehåll. Det är verksamheten själv som ska bedöma om avfallet är smittförande eller ej.

Bortforsling kan ske genom egen anmäld avfallstransport till VafabMiljös avfallsstation i Västerås en annan godkänd mottagare, eller genom att beställa hämtning av avfall via ett avfallsföretag.

Livsmedelsavfall

I butiker och andra livsmedelsverksamheter kan det uppstå stora mängder överblivna "blöta" produkter, som mjölk- och juicepaket eller olja. Det är viktigt att denna vätska inte slängs i de vanliga sopkärlen utan tas om hand på ett bra sätt. Annars riskerar vätskan att spridas både på plats och utmed renhållningsbilens väg och ge dålig lukt och andra problem.

Det finns retursystem för denna typ av avfall. Olja kan till exempel lämnas till företag som återvinner fett. Oöppnade mjölkpaket och liknande kan ibland återlämnas till leverantören. Vissa vätskor kan hällas ut i avloppet om ingen insamling finns men fett och olja täpper till avloppsrören och måste därför samlas in på annat sätt.

Animaliska biprodukter

Animaliska biprodukter är material från djurriket som inte är livsmedel och som ännu inte bearbetats eller behandlats till att ingå i begreppet framställda produkter. Exempel på animaliska biprodukter är döda djur och biprodukter från slaktade djur. Även kommersiellt fångad fisk och rens från sådan fisk omfattas. Det gör också ull, fjädrar, äggskal, matavfall och naturgödsel.

Den som transporterar animaliska biprodukter ska vara registrerad hos Jordbruksverket. För att undvika smittspridning och för att produkterna ska användas på rätt sätt finns det regler för insamling, transport och spårbarhet.

Rivningsavfall/byggavfall

Sortering av rivningsavfall ska normalt ske på plats. Olika typer av farligt avfall ska alltid sorteras åtskilt från varandra. När det gäller annat avfall kan i undantagsfall central sortering i efterhand accepteras. Vid exempelvis platsbrist bör man prioritera att utsortera fraktioner som är svåra att eftersortera som t.ex. gips.

Följande fraktioner ska sorteras:

 • Trä
 • Mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten
 • Metall
 • Glas
 • Plast
 • Gips

Egen hantering av avfall

Avfall som uppstår i en verksamhet får transporteras till en
avfallsanläggning av verksamhetsutövaren själv förutsatt att anmälan gjorts för farligt avfall samt att det inte lämnas på återvinningsstationer avsedda för boende. För en avfallsmängd som överstiger 10 ton eller 50 kubikmeter icke-farligt avfall per år krävs också anmälan.

Avfall får inte eldas upp!

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här