Vid sjukdom och ledighet

Sjukdom och frånvaroanmälan

Om ditt barn är sjuk eller av någon annan anledning inte kan komma till skolan anmäler du som föräldern eller vårdnadshavaren frånvaron antingen på infomentor eller till respektive skolas expedition. Uppge elevens namn, klass och orsaken till frånvaron.

Observera att du behöver göra en ny anmälan varje dag som ditt barn är fortsatt frånvarande. Detta för att skolorna ska kunna uppfylla sitt ansvar för eleverna och deras skolgång. Skolan är skyldig att kontakta er föräldrar om vi inte har en giltig frånvaroanmälan.

Kontakta klassläraren senare för att få hem eventuellt arbete.

Ledighetsansökan

I skollagen finns tydliga regler för ledighet. Förutom ledighet på ordinarie lov kan eleven få ledigt för enskilda angelägenheter, som till exempel läkarbesök, under terminen. Det är rektor som beviljar ledighet för ditt barn. Under ett läsår eleven vara ledig max tio dagar. Endast om det finns synnerliga skäl kan rektor bevilja ledighet utöver de tio dagarna.

När rektor beslutar om ledighet tar han eller hon hänsyn till elevens skolsituation, frånvarons längd, möjligheterna att kompensera den förlorade undervisningen samt hur angelägen ledigheten är för eleven.

Eget ansvar att ta igen förlorad undervisning

Vid all form av ledighet ansvarar du som vårdnadshavare för att ditt barn tar igen den undervisning han eller hon gått miste om.

Skicka in ansökan i god tid

Ledighetsansökan ska om möjligt skickas in minst en månad innan önskad ledighet. Blankett för ledighetsansökan finns på respektive skola och kan även laddas ner här.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här