Grundskola, förskoleklass och fritidshem

Alla barn går i grundskolan från ungefär 7 års ålder och den är obligatorisk. Skolplikten gäller årskurs 1–9, det vill säga i nio år. Från och med det år ett barn fyller sex år ska hon eller han erbjudas plats i förskoleklass. 

Björskogsskolan i Valskog

Förskoleklass

Förskoleklassen är en frivillig skolform, ett år mellan förskola och grundskola. Här kan ditt barn få en naturlig övergång från förskolan till skola. Verksamheten ligger i anslutning till grundskolan. I förskoleklassen kombineras förskolans och grundskolans arbetssätt och metodik.

Verksamheten i förskoleklassen omfattar cirka tre timmar per dag och kostar ingenting. Barn som går i förskoleklass har möjlighet att få heldagsomsorg genom fritidshemmet, kallat ”fritids”. Förskoleklasserna har samma läsårstider som skolan och följer också skolans läroplan.

Elevenkät

Varje läsår genomför skolorna en elevundersökning där eleverna svara på frågor som bland annat handlar om hur man upplever sin skola när det gäller trivsel och trygghet. För att komma till enkäten, klicka på bilden nedan.

Elevenkät

Grundskola

I grundskolan går ditt barn i nio år.
Varje läsår är uppdelat i två terminer, en höst- och en vårtermin.
De flesta barn i Sverige börjar i årskurs 1 på höstterminen det år de fyller 7 år. Det är också möjligt att låta barnen börja det år de fyller 6 och vid särskilda skäl vid 8 år.

Särskola

Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en intellektuell funktionsnedsättning. Utbildningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och består av nio årskurser.

Grundsärskolan omfattar utbildning i ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner. Utbildningen ska bland annat ge kunskaper och värden, bidra till personlig utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället.

Lagar och förordningar

Grundskolan ingår i ett målstyrt system med ett stort lokalt ansvar. Riksdag och regering beslutar om ramarna i lagar och förordningar. Kommunen är den så kallade huvudmannen, har tillsammans med skolans rektor huvudansvar för den dagliga verksamheten. Skollag, förordningar och läroplan ska ligga till grund för hur verksamheten styrs. 

 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 05 december 2017

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: