Grundskola, förskoleklass och fritidshem

Alla barn går i grundskolan från ungefär 6 års ålder och den är obligatorisk. Skolplikten gäller årskurs F–9, det vill säga i tio år. Från och med det år ett barn fyller sex år ska hon eller han erbjudas plats i förskoleklass. 

Björskogsskolan i Valskog

Förskoleklass

Riksdagen beslutade den 15 november 2017 att skolplikten ska
gälla från och med det år barnet fyller sex år. I och med det blir
förskoleklass obligatoriskt för alla barn i Sverige. Ändringen börjar gälla den
1 januari 2018, men den första årskullen det gäller för är de som börjar höstterminen 2018.

Verksamheten i förskoleklassen pågår under skolans läsår, minst 525 timmar.

I förskoleklassen kombineras förskolans och grundskolans arbetssätt och metodik.

Barn som går i förskoleklass har möjlighet att få heldagsomsorg genom fritidshemmet, kallat ”fritids”, som är avgiftsbelagd. Förskoleklasserna har samma läsårstider som skolan och följer också skolans läroplan.

Elevenkät

Varje läsår genomför skolorna en elevundersökning där eleverna svara på frågor som bland annat handlar om hur man upplever sin skola när det gäller trivsel och trygghet. För att komma till enkäten, klicka på bilden nedan.

Elevenkät

Grundskola

I grundskolan går ditt barn i nio år.
Varje läsår är uppdelat i två terminer, en höst- och en vårtermin.
De flesta barn i Sverige börjar i årskurs 1 på höstterminen det år de fyller 7 år. Det är också möjligt att låta barnen börja det år de fyller 6 år och vid särskilda skäl vid 8 år.

Välja grundskola

Här ser du de kommunala grundskolorna som finns att välja bland. Kommunen försöker att tillgodose dina önskemål om skola i mån av plats. 

Särskola

Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en intellektuell funktionsnedsättning. Utbildningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och består av nio årskurser.

Grundsärskolan omfattar utbildning i ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner. Utbildningen ska bland annat ge kunskaper och värden, bidra till personlig utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället.

Lagar och förordningar

Grundskolan ingår i ett målstyrt system med ett stort lokalt ansvar. Riksdag och regering beslutar om ramarna i lagar och förordningar. Kommunen är den så kallade huvudmannen, har tillsammans med skolans rektor huvudansvar för den dagliga verksamheten. Skollag, förordningar och läroplan ska ligga till grund för hur verksamheten styrs. 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 01 mars 2018

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: