Efter sommaren 2020 kommer nya förskolan Paletten att ersätta förskolorna Kungsladugården och Västergårdarnas förskola

Palettens förskola

Västergårdarna

På Västergårdarnas förskola har vi fyra hemvister som kallas Kristallen, Diamanten, Safiren och Rubinen. Vi har barn i åldrarna 1-5 år. På Safiren och Rubinen vistas de yngre barnen, på Diamanten och Kristallen de äldre barnen. Vår förskola ligger med närhet till skola, idrottsfält, två närliggande förskolor, grönområden och Runnabäcken där vi har möjlighet att följa vattnets förändring över året. Vi har en utemiljö med två gårdar som ger möjlighet till utforskande med tex vattenbana, målning, musik. En innemiljö där vi kan erbjuda ateljeer, bygg o konstruktionsrum på alla hemvister.

Västergårdarna

Vision:

En Välkomnande förskola” , där varje barn ska få vara sitt ”bästa jag” utifrån sina intressen och förmågor. En förskola som genomsyras av ett tillåtande förhållningssätt där vi skapar en utforskande och föränderlig miljö som inbjuder till nyfikenhet och lärande.

Pedagogisk idè

Vår verksamhet hämtar inspiration från Reggio Emilia. Reggio Emilia bygger på en pedagogisk filosofi som strävar efter ett gemensamt utforskande hos barn vårdnadshavare och pedagoger. Och en tro på att alla människor föds med möjligheter och är unika.

Målsättningen är att verksamheten ska genomsyras av våra värdeord:

Glädje- Förskoletiden ska vara en tid av glädje, vänskap och med många utmaningar i ett lekfullt utforskande sammanhang

Inflytande / Delaktighet – Vår barnsyn bygger på en tro att barn kan. Barns tankar och ideér är utgångspunkten när vi planerar verksamheten. Därför är också vår pedagogiska miljö föränderlig utifrån barnens behov och intressen. Även utformad så att den utmanar barnen i sitt kunskapssökande.

Olikhet/Mångfald – Alla barn har rätt att vara stolta över sig själva och sin familj oavsett hemkultur.

Verktyg/ Metod vi använder oss utav:

Pedagogisk Dokumentation- genom att vi observerar, dokumenterar och reflekterar stödjer vi barnen att se, minnas, förstå och få syn på sin egen lärprocess. Det ger oss pedagoger ett arbetsmaterial att reflektera kring och lära oss att bli bättre på att lyssna, förstå och möta barnen i sitt kunskapande.

Tecken som stöd- Vi arbetar mycket med barns språkutveckling genom ord, bilder och tecken som stöd.

Projekterande arbetssätt

  • Samarbeta i många olika konstellationer
  • Lyssna in varandra och därmed bli medveten om att vi lär av varandra.
  • Fokusera på ett gemensamt ämne där vi alla kan inspireras av varandra.
  • Hitta olika lösningar och se att man kan göra olika.
  • Ställa hypoteser som vi sedan kan utforska


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här