Stöd i förskolan

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Resursinsatser

Förskolan och skolan har ett speciellt ansvar för barn och unga i behov av särskilt stöd. Det särskilda stödet kan aldrig utformas lika för alla barn. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd för sin utveckling ska få detta. Stödet ska utformas utifrån varje barns behov och förutsättningar.

Ett av målen i läroplanen för förskolan är att sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar.

I arbetet med barn i behov av särskilt stöd har förskolan i Kungsörs kommun organiserat stödet på så sätt att det på förskolarna finns särskild kompetens i form av två resursteam som är den första insatsen avdelningspersonalen kan använda sig av som stöd i sitt arbete. Resursteamet inriktning Npf (Neurpsykiatriska funktionshinder) och resursteamet inriktning språk. Utöver detta stöd finns det även centralt en specialpedagog.

Specialpedagog

Specialpedagogen arbetar övergripande på kommunens alla förskolor. Arbetssättet är att jobba via arbetslaget genom handledning och konsultation.

Handledning är en process som ofta sker över längre tid, där målsättningen är att utveckla sin förmåga till att iaktta, reflektera och förstå problem. Att utveckla sin relationskompetens och inlevelse. Den är problemlösande och förebyggande. Handledning utvecklar yrkesidentiteten och stärker det gemensamma yrkesspråket. Handledning är också en insats för att förebygga stress och utmattning.

Konsultation sker oftast under en begränsad tid och handlar om ett avgränsat problem och målet är att få verktyg till att nå fram till en problemlösning. För att hitta dessa verktyg använder specialpedagogen sig ofta av observationer på avdelningen där fokus ligger på att få syn på förhållningssätt, rutiner och hur arbetet är organiserat.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här