Stöd i förskolan

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Resursinsatser

Förskolan och skolan har ett speciellt ansvar för barn och unga i behov av särskilt stöd. Det särskilda stödet kan aldrig utformas lika för alla barn. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd för sin utveckling ska  få detta. Stödet ska utformas utifrån varje barns behov och förutsättningar.

Ett av målen i läroplanen för förskolan är att sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar.

Specialpedagog

Specialpedagogen jobbar övergripande på kommunens alla förskolor.

Allt arbete med barn i behov av särskilt stöd sker tillsammans med pedagoger och föräldrar. Specialpedagogen handleder även arbetslagen inom förskolan om problem uppstår.

Barn i behov av särskilt stöd

För att kunna upptäcka och åtgärda särskilda behov måste det finnas en tydlig arbetsprocess. Den kan beskrivas i fem steg;

 • att observera
 • att kartlägga
 • att dokumentera
 • att åtgärda (och följa upp) och
 • att utvärdera.

Den angivna arbetsprocessen ska kontinuerligt dokumenteras.

Lekarbete som stödinsats

 Anledning till att barnet börjar i lekarbete kan vara att barnet behöver;

 • stärka sin förmåga till koncentration
 • utveckla sin sociala kompetens
 • utveckla sin förmåga att leka
 • stärka sin självkänsla
 • utveckla sin språkliga kompetens
 • skapa mening och struktur i sina upplevelser och
 • stärka sin kompetens när det gäller att planera och styra sina handlingar.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 21 augusti 2017

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: