Skogsudden

Förskolan Skogsudden - en stressfri och känslosmart förskola där tonvikten ligger på att varje individ ska få känna sig trygga och må bra. Då ökar vår förmåga att lära men också att orka med vardagen i livet. Här hos oss visar vi därför både barnen och varandra omsorg och ge varandra tid till trygghetsskapande aktiviteter.

Barn som går hand i hand

Skogsudden är en förskola nära naturen och som består av två hemvister. Linden med barn 1 år -3 år och Björken 2 ½ år -5 år. Hos oss samarbetar vi mellan hemvisterna, vi har gemensam öppning och stängning av förskolan. Vi hjälper varandra under dagen vid olika aktiviteter.
Skogsudden är en arbetsplats och mötesplats där alla barn och vuxna ska bli sedda, bemötas respektfullt och bli positivt bekräftade för den man är. Alla ska känna trygghet och gemenskap. Ingen ska bli diskriminerad eller utsättas för kränkande behandling.

Vision FSO4 förskoleområde 4, Björklidens och Skogsuddens förskolor:

En förskola som utstrålar glädje, nyfikenhet, kunskap, kreativitet och hållbart förhållningssätt till människor och djur, ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

Mål:

Ett FSO4 där varje människa får vara unik, bli lyssnad på, få säga sin mening och mötas med glädje, respekt och nyfikenhet, en känsla att jag betyder något för min omgivning och kan göra skillnad genom att agera, reagera, handla och finnas.

Där vi tillsammans följer det överenskomna och hjälps åt att göra förskolan till en plats med hållbara och vänliga relationer till varandra, miljön och ekonomin. Att vi lär, utvecklas och växer tillsammans genom aktiva och kreativa vuxna och barn som vill och tycker om sin förskola. Där vi skrattar tillsammans för en bättre värld. 

Där hälsa och välmående är vår ledstjärna, där vi bryr oss om varandra och ger ett leende och ett välkomnande varje dag. 

Pedagogisk idé

Kamratskap, Talang, Ansvar, Nyfikenhet och Lustfyllt lärande vilka genomsyrar allt arbete på vår förskola.
Vår vision och vår pedagogiska idé utgör grunden för våra gemensamma värderingar och de värden vårt samhälle vilar på genom vårt förhållningssätt gentemot barn och vårdnadhavare liksom mellan oss kollegor. Vårt arbete utgår från respekt för varje barn som en unik människa med ett eget värde. Vi ser barn som kompetenta, tänkande individer som vi vuxna ska vara en förebild för, genom vårt förhållningssätt.

Kamratskap – ”Alla spelar roll”
Alla människor är viktiga. Vi ser olikheter som en tillgång och vi vill förmedla detta till barnen genom vårt förhållningssätt och god kamratskap. Vårt mål är att barnen ska utveckla sina förmågor till omsorg, lyhördhet, tolerans, respekt och inkludering. Vi vill också att barnen ska utveckla en empatisk förmåga och lära sig ta hänsyn till varandra, att lyssna på varandra och respektera olikheter när det gäller tänkande, förmågor och sätt att leva. Alla ska se individens unika värde och betydelse för samhället oavsett kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktion, sexuell läggning eller ålder.

Talang – ”Alla har talang”
Vi uppmuntrar varje barns förmåga att dra nytta av sin talang utifrån sin förmåga. Vår uppgift är att utmana och utveckla varje barns tilltro till sin egen förmåga och ge alla barn det stöd och stimulans de behöver för att utvecklas så långt som möjligt. Tillsammans med barnen, ska vi hitta deras unika förmåga till kreativitet, motivation, innovation, mod, öppenhet, självförtroende, självkänsla och tillit.

Ansvar – ”Alla vill ta ansvar”
Ansvar gör oss gott. Vi vill bidra till att successivt utveckla varje barns ansvarsförmåga, både i förhållande till att forma demokratiska värderingar och i förhållande till att vara delaktiga och ha medinflytande i frågor som rör deras eget liv.

Nyfikenhet – ”Nyfikenhet finns hos alla”
Nyfikenhet, vår vilja att utforska omvärlden och veta mer, präglar även det lilla barnet och bidrar till vår utveckling. Vi vill ta vara på barnets nyfikenhet, förvalta och förädla den. Vi vill ge alla barn möjlighet att prova på och uppmuntra olika slags lekar och aktiviteter för att fördjupa sig i sina egna intressen.

Lustfyllt lärande – ”Lust skapar motivation”
Motivation är motorn till allt lärande. Vi vill därför bidra till att positivt förstärka och motivera barnet och erbjuda en lustfylld lärmiljö och inflytande som utgår ifrån barnets egna tankar och frågor.

Relationer och samverkan
Hos oss vill vi skapa en gemenskap som omfattar både barn, vårdnadhavare och personal. För att uppnå detta tycker vi att det är viktigt att samverka med dig som vårdnadhavare. Vi vill att förskolans arbete med barnen ska ske i ett nära och förtroendefullt samarbete. Varje barn och vårdnadhavare ska ges en god introduktion och du som vårdnadhavare är alltid välkommen hos oss.
Vi verkar för att Skogsuddens förskola ska kännas öppet och tillgängligt, så att du ska känna att ditt barn och du är viktigast i vår verksamhet.
Vi anser att en väl fungerande kommunikation mellan förskolan och hemmet är en förutsättning för att lyckas i vårt uppdrag. Det ska vara enkelt att ha en nära dialog med oss. Därför erbjuder vi flera och olika forum för information och kommunikation. Här är några exempel: Dagliga avstämningar, utvecklingssamtal, föräldramöten, e-post och Facebook.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här