Vad påverkar kostnaden för en plats i förskolan

Avgiften för plats i förskolan är indexreglerad enligt beslut av Kommunfullmäktige och följer Riksdagens beslut om maxtaxa. Taxan gäller för förskole- och fritidshemsverksamhet inom kommunen. Avgiften tas ut vid tolv tillfällen under året, månadsvis i efterskott. Avgift betalas från och med inskolningens första dag.

Pengar

Din avgift för förskola beräknas utifrån hushållets bruttoinkomst, barnets närvarotid och hur många barn familjen har inskrivna i förskola och fritidshem.

Barnen måste vara folkbokförda på samma adress i Kungsör kommun för att syskonrabatten ska gälla.

Avgiften påverkas av närvarotiden

Avgiften grundas på abonnemangsprincipen, vilket betyder att man betalar avgift enligt den närvarotid ni kommit överens om, oavsett om man använder platsen eller inte. Inget avdrag på avgiften ges för till exempel inskolningstid, uppsägningstid, semester, stängningsdagar, lov och annan ledighet. Reducering av avgift kan beviljas om barnet sammanhängande har varit sjukt 30 kalenderdagar eller mer. Vårdnadshavare måste göra en särskild ansökan om reducering av avgiften.

Lämna in ditt barns tider på förskolan

Förskolan behöver också ett schema över vårdnadshavarnas arbetstider och de tider som barnet ska vara på förskolan.

Avgiftsfri förskoleplats

Den allmänna förskolan på 15 timmar/vecka är avgiftsfri. För
föräldrar som inte väljer allmän förskola tas en avgift ut enligt maxtaxans
regler. Avdrag görs för alla 3-5 åringar i förskolan och gäller från och med 1
september det år barnet fyller 3 år.

För barn, 1 – 2 år, med placering 15 tim/vecka vid vårdnadshavares arbetslöshet/föräldraledighet beräknas avgiften enligt 70 % av maxtaxan.

Lämna uppgift om din inkomst

När du blivit erbjuden plats på en förskola eller inom pedagogisk omsorg (familjedaghem, dagbarnvårdare) ska du som vårdnadshavare anmäla din inkomst. Inkomsten ligger till grund för vilken avgift du kommer att betala för platsen.

När familjens inkomster minskar eller ökar, förändras avgiften. Du ska själv anmäla förändringar i närvarotid eller inkomständringar via förskolans e-tjänst.

Om du inte lämnar korrekta uppgifter som underlag för avgiften, debiteras avgift enligt högsta nivån på maxtaxan från första dagen.

Det är en rättvise- och trygghetsfråga att alla betalar rätt avgift enligt den taxa som gäller. Därför gör Kungsörs kommun stickprovskontroller för att säkerställa att rätt avgift för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem debiteras. Kontrollen genomförs genom att de inkomstuppgifter som hushållet lämnat jämförs med taxerad inkomst hos Skatteverket.

Avgiftsgrundande inkomst

Avgiftsgrundande inkomst innan skatt utgörs i huvudsak av
hushållets sammanlagda inkomst, till exempel:

 • din lön
 • föräldrapenning
 • sjukpenning
 • arbetslöshetsersättning
 • vuxenstudiebidrag
 • inkomst av näringsverksamhet, efter
 • avdrag för egenavgifter
 • pension
 • sjukbidrag
 • rehabiliteringspenning
 • skattepliktigt vårdbidrag
 • skattepliktigt utbildningsbidrag
 • livränta
 • periodiskt understöd och
 • arvoden.

För mer information om regler kring avgiftsgrundad inkomst kontakta Skatteverket.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här