Regler och avgifter - förskola

Om du är förälder och arbetar eller studerar så kan dina barn gå i förskolan eller i pedagogisk omsorg. Barn till föräldrar som är arbetssökande, långtidssjukskriven eller föräldraledig har rätt till 15 timmar i veckan. För att få en plats på förskolan ska du ansöka.

Rätt till plats

Rätten till en plats i Kungsörs kommuns förskola avgörs av:

  • barnets ålder (barnet måste ha fyllt 1 år)
  • folkbokföringsadress
  • vårdnadshavares sysselsättning och
  • barn med behov av särskilt stöd (barn erbjuds plats med stöd av Skollagen 8 kapitlet 7§).

Barnets ålder

Rätt till en plats för förskola har barn då barnet fyllt 1 år.

Folkbokföringsadress

För att ha rätt till plats ska barnet vara folkbokfört i Kungsörs kommun. Om särskilda skäl finns kan barn som är folkbokförda i annan kommun ha rätt till plats i Kungsörs kommun. De särskilda skälen anges i ansökan om dispens.

Vårdnadshavares sysselsättning

Arbete eller studier

Vårdnadshavare som arbetar eller studerar har rätt att ha sitt barn i förskola under arbetstid/studietid, inklusive tid för resor. Tiden ska på begäran kunna styrkas med arbetsgivarintyg/studieintyg.

Föräldraledig eller arbetssökande

Barn till vårdnadshavare som är föräldraledig med syskon eller arbetssökande har rätt till plats i förskola maximalt 15 timmar per vecka. Överenskommelsen om barnets vistelsetid sker i samråd med rektor på förskolan.

Barn i behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd har rätt till förskola. I första hand ges stödet i den grupp som barnet tillhör. Rektor beslutar i samråd med vårdnadshavare och specialpedagog, vilket stöd barnet behöver. Stödet ska utformas så att det passar barnets förutsättningar och behov.

Vårdnadshavares semester, lov och annan ledighet

Förskola erbjuds inte under vårdnadshavares semester, sommarlov eller annan ledighet, om inte särskilda skäl finns.

Behålla platsen i förskolan

Plats i förskola garanteras så länge behovet finns samt att avgiften betalas i rätt tid. Om tre obetalda räkningar finns förloras rätten till plats. En avbetalningsplan för gamla skulder kan upprättas.

Gemensam vårdnad

Barn, som bor växelvis hos sina vårdnadshavare i olika kommuner erbjuds endast förskoleplats i en av kommunerna.

Placering

Placering av barn görs av förskoleenheten i samråd med vårdnadshavare. För att få förskoleplats får familjen inte ha skulder för obetalda avgifter för förskola eller fritidshem.

Inskolning

För att barnet ska känna sig tryggt i sin nya miljö är det viktigt med inskolning vid placering i förskola. Inskolning innebär att barnet är i förskolan tillsammans med sin vårdnadshavare. Inskolningen tar cirka 1-2 veckor, men anpassas efter varje barns behov.

Transporter

Transport till och från  förskolan och pedagogisk verksamhet är ett föräldraansvar. Kommunen tillhandahåller inte den tjänsten.

Allmän förskola

Den allmänna förskolan är inte någon särskild form av förskola. Benämningen ”allmän” syftar på tillgängligheten - alla barn har rätt till förskola.

Kungsörs kommun erbjuder avgiftsfri allmän förskola 15 timmar per vecka. Tiden fördelas på minst tre dagar per vecka, men bestäms i samråd mellan biträdande förskolechef och föräldern. Allmänna förskolan följer grundskolans läsår vilket innebär att barnen är lediga under skolans lov och studiedagar.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här